Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


HÀNG CHỤC HOẶC TỐT HƠN

 


Giới thiệu

Hàng chục hoặc tốt hơn là một biến thể trên Jacks trò chơi phổ biến hoặc tốt hơn. Như tên ngụ ý, một cặp hàng chục hoặc tốt hơn trả tiền. Việc thanh toán tăng lên cho một cặp hàng chục đến với chi phí của một thanh toán giảm cho một tuôn ra và đầy đủ ngôi nhà.

 

Chiến lược

Chiến lược cho hàng chục hoặc tốt hơn được liệt kê dưới đây. Chiến lược này áp dụng cho cả paytable tiêu chuẩn và giảm Playtech & Cryptologic paytable. “High Card” chỉ Ten để Ace. 3 đến một tay tuôn ra thẳng được xếp hạng theo “High C ards - Khoảng trống”. Cao Cards là số lượng bài xếp hạng Ten để Ace. Khoảng trống là số lần phá vỡ thẳng. Ví dụ, tay 9TJ có bảng xếp hạng “High C ards - Khoảng trống” là 2 vì có 2 thẻ cao và không có khoảng trống. Trong khi tay 468 có thứ hạng -2 vì không có thẻ cao và hai khoảng trống.

Hàng chục hoặc tốt hơn

1 Royal Flush, thẳng tuôn ra, 4 loại
2 4 đến một Royal Flush
3 Nhà đầy đủ, tuôn ra, Thẳng
4 3 của một loại
5 4 đến tuôn ra thẳng
6 Hai Cặp
7 Cặp cao (TT đến AA)
8 3 đến một Royal Flush
9 4 đến một tuôn ra
10 TJQK không phù hợp, 9TJQ, 89TJ
11 Cặp thấp (22 đến 99)
12 3 đến thẳng tuôn ra, thẻ cao - Khoảng trống >= 1
13 4 đến thẳng, không có khoảng cách
14 Phù hợp với TJ, JQ, TQ
15 3 đến thẳng tuôn ra, thẻ cao - Khoảng trống = 0
16 TJQA, TJKA, TQKA, JQKA
17 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
18 2 Thẻ cao phù hợp
19 4 đến thẳng, 3 thẻ cao
20 TJQ, JQK, TQK không phù hợp
21 TJ, JQ, TQ không phù hợp
22 3 đến thẳng tuôn ra, thẻ cao - Khoảng trống = -1
23 KQ, KJ, KT không phù hợp
24 AQ không phù hợp, AK
25 1 Thẻ cao
26 3 đến thẳng tuôn ra, thẻ cao - Khoảng trống = -2
27 Vẽ lại

 

 

 

 

Hàng chục hoặc tốt hơn Paytable

Hầu hết các phần mềm casino cung cấp hàng chục hoặc tốt hơn sử dụng tiêu chuẩn 99.14% bảng thanh toán. Điều này bao gồm Microgaming, Boss Media, Grand Virtual, Tỷ lệ On, và Rival. Playtech và Cryptologic sử dụng giảm 97.96% thanh toán. B3W sử dụng giảm 98.63% thanh toán. RTG không cung cấp trò chơi này. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với bảng thanh toán khác.

Tay Thanh toán tiêu chuẩn B3W Playtech & Cryptologic Parlay VueTec
Royal Flush 800 600 800 800 300
Tuôn ra thẳng 50 50 50 50 30
4 của một loại 25 25 20 25 15
Nhà đầy đủ 6 6 6 9 6
Tuôn ra 5 5 5 6 5
Thẳng 4 4 4 4 4
3 của một loại 3 3 3 2 3
Hai Cặp 2 2 2 2 2
Hàng chục hoặc tốt hơn 1 1 1 1 1
Không có gì 0 0 0 0 0
Thanh toán 99.14% 98.63% 97.96% 96.26% 95.41%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.