Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


BONUS POKER

 


Giới thiệu

Bonus Poker là một biến thể của 8/5 Jacks hoặc tốt hơn với một thanh toán tăng cho 4 của một loại với Aces & 2-4. Trò chơi có sẵn với Microgaming, Real Time Gaming, và Wagerworks. Grand Virtual cung cấp một trò chơi gọi là “Bonus Poker” mà thực sự là biến thể video poker Power House.

 

Chiến lược

Chiến lược cho Bonus Poker được liệt kê dưới đây. Chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại. “Thẻ cao” cho thấy Jack để Ace. Lưu ý rằng bảng đầu tiên gần giống với chiến lược 8/5 Jacks hoặc Better.

Bonus Poker: Bảng thanh toán tiêu chuẩn

1 Royal Flush, thẳng tuôn ra, 4 loại
2 4 đến một Royal Flush
3 Nhà đầy đủ, tuôn ra, Thẳng
4 3 của một loại
5 4 đến tuôn ra thẳng
6 Hai cặp
7 Cặp cao (JJ đến AA)
8 3 đến một Royal Flush
9 4 đến một tuôn ra
10 TJQK
11 Cặp thấp (22 đến TT)
12 4 đến thẳng, không có khoảng cách
13 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách hoặc 2 thẻ cao
14 3 đến Straight Flush, 1 Gap & Thẻ cao
15 2 Thẻ cao phù hợp
16 4 đến thẳng, 3 thẻ cao
17 JQK, JQ
18 Phù hợp với TJ
19 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
20 KQ, KJ
21 AK, AQ, AJ
22 TQ phù hợp
23 1 Thẻ cao
24 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
25 Vẽ lại

 

 

 

 

Bonus Poker Paytables

Bảng trả tiền tiêu chuẩn được sử dụng với Microgaming và Wagerworks. Real Time phatloc vin Gaming hoặc sử dụng paytable tiêu chuẩn hoặc một với một giảm nhẹ trong 4 thanh toán Aces. Grand Virtual và Gale Wind “Bonus Poker” thực sự là biến thể video poker “Power House.” Lưu ý thanh toán nhà đầy đủ cao. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với paytable khác.

Tay Grand Virtual, Gale Gió (Powerhouse) Bảng thanh toán tiêu chuẩn Giảm RTG G-Fed Giảm Wagerworks, Logic ngẫu nhiên
Royal Flush 800 800 800 800 800
Tuôn ra thẳng 100 50 50 50 50
4 Aces 200 80 75 80 80
4 2-4 40 40 40 40 40
4 5-K 25 25 25 25 25
Nhà đầy đủ 12 8 8 7 6
Tuôn ra 8 5 5 5 5
Thẳng 5 4 4 4 4
3 của một loại 3 3 3 3 3
Hai cặp 1 2 2 2 2
Jacks hoặc tốt hơn 1 1 1 1 1
Không có gì 0 0 0 0 0
Thanh toán 99.36% 99.17% 99.07% 98.01% 96.87%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.