Đánh bại tiền thưởng Đánh bại tiền thưởng

b52 game đánh bài đổi thưởng Máy tính chiến lược tiếp xúc kép

 

6 sàn, Đại lý đứng trên mềm 17
Gấp đôi trên cứng 9-11, Das

House Edge = 0,65%


b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game đánh bài đổi thưởng
Tay của bạn Tay đại lý
 4  5  6  7  số 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aa A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
5-7 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
số 8 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
9 H D D H H H H H D D D D D H H H H H H H H H H H H H
10 D D D D D H H H D D D D D H H H H H H H D D H H H H
11 D D D D D D H H D D D D D H H H H H D D D D H H H H
12 S S S H H H H H S S S S S H H H H H H H H S H H H H
13 S S S H H H H H S S S S S H H H H H H S S S H H H H
14 S S S H H H H S S S S S S H H H H H S S S S H H H H
15 S S S H H H S S S S S S S H H H H S S S S S H H H H
16 S S S H S S S S S S S S S H H H H S S S S S H H H H
17 S S S S S S S S S S S S S H H H H S S S S S H H H H
18 S S S S S S S S S S S S S S H H H S S S S S S H H H
19 S S S S S S S S S S S S S S S H H S S S S S S S H H
20 S S S S S S S S S S S S S S S S H S S S S S S S S H
21 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
  4  5  6  7  số 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aa A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
A, 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
A, 3 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
A, 4 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
A, 5 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
A, 6 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
A, 7 S S S S H H H H H H H H H S H H H H H H H H S H H H
A, 8 S S S S S S S S S S S S S S S H H S S S S S S S H H
A, 9 S S S S S S S S SS S S S S S S H S S S S SS S S H
A, 10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
  4  5  6  7  số 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aa A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
2,2 P P P H H H H H P P P P P P H H H H H H H H P H H H
3,3 P P P H H H H H P P P P P P H H H H H H H H P H H H
4,4 H P P H H H H H P P P P P H H H H H H H H H H H H H
5,5 D D D D D H H H D D D D D H H H H H H D D D H H H H
6,6 P P P H H H H H P P P P P P H H H H H H H S P H H H
7,7 P P P H H H H S P P P P P P H H H H S S S S P H H H
8,8 P P P P P S S S P P P P P P P H H S P P P P P P H H
9,9 P P P S P S S S P P P P P S P H H S S S S P S P H H
10,10 S S S S S S S S S P P P P S S S H S S S S S S S S H
A, a P P P P P P P H P P P P P H H H H P P P P P H H H H
 
H
 Đánh
S
 Đứng
D
 Tăng gấp đôi nếu có thể, nếu không thì nhấn
DS
 Gấp đôi nếu có thể, nếu không thì đứng
P
 Chia (cặp)Máy tính chiến lược tiếp xúc kép .Hiển thị hướng dẫn)
Sàn 


Tối ưu hóa: 
Máy tính chiến lược tiếp xúc kép .Hiển thị hướng dẫn)
Sàn 1 2 4 5 6 số 8
 Đại lý đứng trên mềm 17 
 Đại lý đánh vào mềm 17 
 Nhân đôi trên bất kỳ 2 thẻ nào
 Gấp đôi trên cứng 9-11
 Gấp đôi trên cứng 10-11
 Gấp đôi trên cứng/mềm 9-11
 Đại lý nhìn trộm cho BJ
 Đại lý không nhìn trộm BJ
 Đại lý nhìn trộm trên ACE
 Đại lý nhìn vào mười
 PlayTech Peek (chia cược bị mất)
 Không đầu hàng
 Đầu hàng muộn (tiêu chuẩn)
 Đầu hàng sớm so với 10
 Đầu hàng sớm
 Không có tiền thưởng #-card
 Charlie 5 thẻ
 Charlie 6 thẻ
 Charlie 7 thẻ

 Không thể chia aces
 Không thể chia 4s, 5s và 10s
 5 thẻ 21 trả 2: 1
 Thẻ 5+ 21 trả 2: 1
 777 trả 3: 1
 Không có thiết bị
 Sắp xếp thành 3 tay
 Sắp xếp thành 4 tay
 SHISPLIT ACE
 Shuffle sau mỗi bàn tay
 Blackjack trả 3: 2 
 Blackjack trả 1: 1
 Blackjack trả 6: 5
 Blackjack trả 2: 1
 Phù hợp với BJ trả 2: 1
Tối ưu hóa: 
      

 


Bản quyền ? 2006-2014 upt4.com. Đã đăng ký Bản quyền.